Jakie są dwa źródła Bożej prawdy?

Dwa źródła Boskiej Prawdy to:  Pismo Święte i Tradycja Święta

 

  1. Jednym ze źródeł Boskiej Prawdy jest Pismo Święte.

 

Pismo Święte nazywane inaczej Biblią jest zbiorem ksiąg uznanych za ostateczne przez Kościół Katolicki. Pismo Święte jest autentycznym, natchnionym zapisem objawień dokonanych dla ludzkości przez Boga o sobie samym i o Jego woli względem ludzi. Podzielone jest na Stary i Nowy Testament w celu rozróżnienia pomiędzy wcześniejszym Przymierzem między Bogiem a narodem żydowskim, danym Mojżeszowi na Górze Synaj, a późniejszym, ostatecznym Przymierzem między Bogiem a naśladowcami Jezusa Chrystusa na całym świecie.

 

W Nowym Testamencie o Starym Testamencie mówi się powszechnie jako o „Piśmie Świętym” lub „pismach świętych” . Z upływem czasu słowo „Pismo Święte” stało się synonimem dla całej Biblii. „Testament” ma znaczenie „przymierza”, w odniesieniu do dwóch przymierzy, które Bóg zawarł ze swoim ludem w historii ludzkości.

Trzy cnoty wiary chrześcijańskiej

Niejednokrotnie Kościół katolicki nauczał, które książki mają być uważane za natchnione, a zatem należą do Biblii. Pełna lista świętych ksiąg w Biblii nazywana jest kanonem Pisma Świętego. Składają się na nią czterdzieści sześć ksiąg Starego Testamentu i dwadzieścia siedem ksiąg Nowego Testamentu. Cztery Ewangelie w Nowym Testamencie (Mateusza, Marka, Łukasza i Jana) są sercem wszystkich pism świętych, ponieważ obejmują one życie i nauki naszego Zbawiciela, którym jest Chrystus.

 

 

  1. Drugim źródłem Boskiej Prawdy jest Tradycja Święta

 

Termin „tradycja” dosłownie oznacza, „przekazanie”, odnoszące się do przekazywania objawionego słowa Bożego. Ma ono dwa różne znaczenia.

 

Po pierwsze, Tradycja oznacza całe Boskie Objawienie, od zarania dziejów ludzkości do końca wieku apostolskiego, ponieważ była przekazywana z pokolenia na pokolenie wierzących i jest przechowywana pod Bożym kierownictwem przez Kościół ustanowiony przez Chrystusa.

 

Tradycja oznacza również, w ramach całego przekazywanego objawienia, tę część objawionego słowa Bożego, która nie jest zawarta w Piśmie Świętym. Sobór Watykański II opowiada nam o tym, jak została przekazana Tradycja Święta: Tradycja . Ma ono dwa różne znaczenia.

 

Po pierwsze, Tradycja oznacza całe Boskie Objawienie, od zarania dziejów ludzkości do końca wieku apostolskiego, ponieważ była przekazywana z pokolenia na pokolenie wierzących i jest przechowywana pod Bożym kierownictwem przez Kościół ustanowiony przez Chrystusa.

 

Przez tradycję rozumie się również, we wszystkich przekazywanych objawieniach, tę część słowa Bożego, które nie jest zawarta w Piśmie Świętym.  Została ona przekazana przez apostołów, którzy przez wypowiadane przez nich słowo kazania, przez przykład, jaki dali, przez instytucje, które ustanowili, co sami otrzymali – czy z ust Chrystusa, z Jego sposobu życia i Jego dzieł, czy też nauczyli się tego z polecenia Ducha Świętego .

One Comment on “Jakie są dwa źródła Bożej prawdy?”

Dodaj komentarz